infolinia czynna od pon. do Pt. od godz. 9:00 - 17:00
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego WyprzedazRTVAGD.plWstęp

1.        Sklep internetowy pod adresem www.WyprzedazRTVAGD.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi spółka MIXRTV AGD Mariusz Wawryk, Waldemar Bałtyka s.c. z siedzibą w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 40, 70-342 Szczecin NIP: 8522568258, REGON: 320806617, GIOŚ: E0012138WZBW.

2.        Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

Oferowane usługi


1.        Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.WyprzedazRTVAGD.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) możliwość rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym i ich odbiór (zakup) w sklepie WyprzedazRTVAGD.pl (rezerwacja), (3) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).

2.        Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3.        Produkty oferowane w sklepie mogą być:
1) towarami nie nowymi fabrycznie,
2) końcówkami serii produkcyjnych,
3) zwrotami ekspozycyjnymi,
4) towarami zwróconymi przez klientów,
5) towarami fabrycznie nowymi,

4.        Kupujący przyjmuje do wiadomości, że towary oferowane w sklepie internetowym
częściowo pochodzą ze zwrotów ekspozycyjnych oraz zwrotów od klientów, w związku z tym mogą posiadać wady. Opis tych wad znajduje się na stronie sklepu

5.        Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Waldemarem  Bałtyką i Dominikiem Zwierzyńskim działającymi jako wspólnicy spółki MIXRTV AGD Waldemar Bałtyka, Dominik Zwierzyński s.c. z siedzibą w Szczecinie.

6.        W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7.        W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta w sklepie WyprzedazRTVAGD.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub - na jego życzenie - faktury VAT. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

8.        Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - odbiór zamówionych produktów i zapłata.

9.        Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej lub rezerwacji. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Informacja o cenie podawana na stronie WyprzedazRTVAGD.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta drugiego maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

10.     W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.

11.     W przypadku rezerwacji drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.

12.     Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie WyprzedazRTVAGD.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, a także ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

13.     Ceny produktów umieszczone na stronie WyprzedazRTVAGD.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła, podatki oraz opłatę KGO.

14.     Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie Spółki lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Spółki.

15.     W trosce o zapewnienie towaru dla jak największej grupy Klientów, sklep internetowy nie przyjmuje zamówień hurtowych. Zamówienia złożone przez jednego Klienta na więcej niż dwie sztuki tego samego produktu mogą zostać przez Spółkę anulowane lub realizowane na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

16.     Klient uiszcza cenę za zamówione/zarezerwowane produkty: (1) przy sprzedaży internetowej gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym płatności.pl przed dostawą, (2) przy rezerwacji gotówką, na raty w sklepie, przelewem bankowym.

Dostawa

1.        Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania  towaru do wysyłki do Klienta.  Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem (krok 2).

2.        Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski lub pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w sklepie WyprzedazRTVAGD.pl w Szczecinie Galeria Nowy Turzyn al. Bohaterów Warszawy 40

3.        Stawki opłaty za dostawę produktów są określone w zakładce "Dostawa".

4.        W przypadku nieodebrania przesyłki "za pobraniem" sklep zastrzega sobie możliwość obciążenia klienta kosztami transportu paczki określonych w zakładce dostawa.


 

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

A.WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI:
1. Gwarantem jakości produktów jest MIXRTVAGD s.c.
2. MIXRTVAGD s.c. gwarantuje dobrą jakość oferowanych produktów, odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.
3. MIXRTVAGD s.c. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.
gospodarczą bądź zawodową (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.).
4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do siedziby spółki.
5. Reklamowane urządzenie winno być: dostarczone wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, w odpowiednim opakowaniu.

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:
MIXRTVAGD s.c. odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
● stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
● dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego,
● stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
● wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu.

C. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY:
1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji.
2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.
3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
4. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
5. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
6. Uszkodzenia powstałe w szczególności w wyniku: zasilania urządzenia zanieczyszczoną wodą, niewłaściwym bądź zanieczyszczonym paliwem, pracy z wykorzystaniem nieoryginalnych lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych - patrz instrukcja obsługi.

Pozostałe ustalenia gwarancyjne:

1.        Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności przewoźnika który dostarczył zamówiony towar. Może to nastąpić tylko po odebraniu paczki i zapłaty za towar (w przypadku płatności za pobraniem). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru ponad wady, które zostały ujawnione przez WyprzedazRTVAGD.pl w opisie produktów należy w obecności przewoźnika, który dostarczył zamówiony towar sporządzić protokół szkody zawierający: datę i godzinę doręczenia przesyłki oraz opis uszkodzenia.
Niezgodny z zamówieniem towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić przewoźnikowi który dostarczył zamówiony towar. W takim wypadku koszt transportu ponosi firma WyprzedazRTVAGD.pl Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie firmy WyprzedazRTVAGD.pl zostanie wymieniony na produkt zgodny z zamówieniem, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt WyprzedazRTVAGD.pl jeśli wymiana produktu na zgodny z zamówieniem będzie niemożliwa, sklep internetowy. WyprzedazRTVAGD.pl zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez Kupującego kwoty i może zaoferować inny produkt. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad opisanych w ustępach poniższych.

2.        Jeżeli po odbiorze od przewoźnika, który dostarczył zamówione towary Kupujący stwierdzi niezgodność towaru z zamówieniem a Kupujący nie wykrył tych niezgodności w obecności przewoźnika, który dostarczył zamówiony towar, Kupujący powinien zgłosić reklamację drogą mailową.

3.        Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie wymieniony na zgodny z zamówieniem, a jeżeli będzie to niemożliwe, WyprzedazRTVAGD.pl. zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez Kupującego kwoty i może zaoferować inny produkt.

4.        Warunki gwarancji określone są w zakładce Gwarancje. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne powinny być zgłaszane bezpośrednio w sklepie WyprzedazRTVAGD lub telefonicznie.


5.        W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać bezpośrednio w sklepie WyprzedazRTVAGD.pl w Szczecinie ul. Santocka 39, telefonicznie, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.

6.        Klient zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. 

7.        Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

8.        W przypadku przyjęcia i zatwierdzenia reklamacji klient otrzymuje zwrot kosztów wysłania reklamowanego produktu do siedziby sklepu na podane w karcie gwarancyjnej konto bankowe wedle taryfy Poczty Polskiej na zwykłą przesyłkę pocztową (nie więcej niż 19zł) i dotyczy tylko wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

9.        Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10.      Gwarancja na baterie w naszych produktach objęte są gwarancją 6 miesięcy.

11.       Do zwracanego produktu należy pobrać, wydrukować i uzupełnić Formularz zwrotu towru.

Pozostałe

 

1.        Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2.        Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

3.        Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.

4.        W przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem systemu ratalnego Żagiel zastrzegamy możliwość pobrania dodatkowej, jednorazowej opłaty związanej z kosztami wysłania umowy do Państwa w wysokości 26zł.


5.        Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

6.        W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

7.        Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i
rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez
zgody właścicieli.

8.        Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel